http://iranianpt.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

انواع درمان های فیزیوتراپی

انواع درمان های فیزیوتراپی

 

» مانوال تراپی یا درمانهای دستی

ماساژ عبارت است از یك سری حركات منظم و ریتمیك كه توسط فیزیوتراپیست انجام می شود و بر روی سیستم عصبی عضلانی

و گردش خون تأثیر می گذارد.

موارد كاربرد :

1- ایجاد آرامش در بدن

2- كاهش‌چسبندگی

3- كمك به بازگشت خون

4- كاهش درد

5- تخلیه ترشحات ریه

6- كاهش اسپاسم

مانیپولاسیون و موبیلیزاسیون دو شکل متفاوت از درمانهای دستی محسوب شده که بطور شایع در درمان اختلالات عضلانی -

اسکلتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تشخیص افتراقی این دو روش درمانی اغلب با استناد به پارامترهای بیومکانیکی خاصی نظیر

حداکثر نیرو، مدت زمان و میزان جابجایی انجام می‌پذیرد. البته تابحال تحقیقات کمی برروی افتراق دو روش مزبور از نقطه نظر

سازوکارهای نورولوژیک یا کارآیی بالینی صورت گرفته است.

 

» الكتروتراپی

دستگاه های مورد استفاده در الكتروتراپی با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگی ، بازآموزی و تقویت عضلات

بیماران به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود :

1- استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infer a Red)

اشعه مادون قرمز جریانی با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم می‌باشد كه وقتی با بدن برخورد می كند به گرما تبدیل شده و

باعث افزایش جریان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتیجه باعث بهبود تغذیه و دور شدن مواد زایدی كه به علت سیكل درد

ایجاد شده‌اند می شود.

موارد كاربرد :

1- كاهـــش درد

2- كاهش اسپـاسم

3- كاهـش سفتـی

4- افزایش دامنه حركتی

5- صدمات و ضایعات ورزشی

6- آماده سازی بیمار برای انجام حركات ورزشی‌ و تكنیكهای ‌درمانی

2- استفاده از کیسه داغ (HP : Hot Pack)

كیسه مخصوصی است كه دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحیه مورد درمان با خاصیت افزایش گردش خون در

ناحیه درمان كاربردهای زیر را دارد.

موارد كاربرد :

1- كاهش اسپاسـم

2- كاهــش درد

3- كاهش‌چسبندگی

4- کاهش سفتی بافت نرم

5- فزایش دامنه حركتی

6- كاهش گرفتگی عضله

7- آماده‌سازی‌‌ بیمار‌ برای‌ انجام‌ حركات‌ ورزشی‌ و تكنیكهای‌ درمانی

3- استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultra Sound)

اشعه مافوق صوت با فركانس بیش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 ولت بر سانتیمتر با عمق نفوذ حدود 5 سانتیمتر كه با ایجاد

گرمای عمقی در بدن باعث افزایش گردش خون و نفوذ پذیری غشاء سلولی و نیز تخلیه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود.

موارد كاربرد :

1- از بین بردن چسبندگـی

2- كاهش التهاب

3- كاهش اسپاسم عضلانی

4- كاهش درد و ...

5- آزاد‌سازی‌‌ بافت‌ از مواد دردزا

6- افزایش‌دامنه‌حركتی

4- استفاده از امواج دیاترمی (SWD : Short Wave Diathermy , MWD : Micro Wave Diathermy)

از انواع امواج كوتاه رادیویی است که طول موج SWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 11متر و فركانس آن 12.27 مگاسیكل

می‌باشد.

طول موج MWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 12 متر و فرکانس آن 2450 مگاسیکل می باشد که باعث ایجاد گرمای عمیقی در

ناحیه درمان می شود.

موارد كاربرد :

1- كاهش اسپاسم

2- كاهش درد

3- افزایش دامنه حرکتی

5- استفاده از جریان گالوانیک (Galvanic)

در عضلاتی که به علت قطع عصب و یا ضایعه عصبی قادر به انقباض نیستند ، زمان تحریک بالایی لازم است تا جریان به همه

فیبر های عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جریان گالوانیک با شدت 0.5 تا 2.5 میلی آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ،

زمان تحریک 100 و 300 و 1000 و 3000 میلی ثانیه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله می شوند.

موارد كاربرد :

1- ضایعات نخاعی

2- قطع عصب

3- نروپاتیهای شدید

6- استفاده از جریان فارادیک (FAR : Faradic)

جریانی با زمان تحریك كوتاه است یعنی با زمان تحریك 0.1 و 0.3 و 1 و 3 میلی‌ثانیه و در مواردی كه عصب سالم بوده ولی

عضله توانایی لازم برای انقباض را ندارد به كار می رود.

موارد كاربرد :

1- سكته مغزی

2- بیماران ناتوان

3- بعد از تاندون ترانسفر

4- سالمندان ناتوان C.V.A

5- نروپاتیهای خفیف و میوپاتیها

7- استفاده از جریان های پرفرکانس (IF : Inter Frential)

در این جریان از تداخل دو جریان پرفركانس ، یك جریان مدوله شده كم فركانس ایجاد می شود که امواج 2000 هرتز آن جهت

تقویت عضلات عمقی و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده می‌شود.

موارد كاربرد :

1- كــاهــش درد

2- كاهش التهاب

3- تقویت عضلات

4- كــاهــش ادم

5- بازآموزی عضلات

6- درمان‌ بی‌اختیاری ‌ادرار

8- (TENS : Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation)

Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation یعنی با استفاده از جریان الكتریكی از طریق پوست باعث تحریك

عصب ناحیه درمان شویم و جریانی با فركانس 50 تا 150 هرتز می باشد كه شدت آن بین 12 الی 30 میلی آمپر می باشد كه با

اشكال مختلف و به صورت ضربه ای و نرمال طراحی شده است و از طریق بسته شدن دریچه درد و ترشح آندروفین باعث تشكیل

درد می شود.

موارد كاربرد :

1- كاهش‌ دردهای عصبی

2- كاهــش اسپاسم

3- كاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی

4- كاهش ‌دردهای ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضایعات ‌ورزشی

5- كاهش دردهای مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و ...

9- (HV : High Voltage)

اشعه ای با طول موج 100 تا 400 نانومتر بوده كه با بلوكه كردن سیستم سمپاتیك باعث افزایش گردش خون در ناحیه می شود.

موارد كاربرد :

1- افراد دیابتی

2- زخمهای فشاری

3- بیماران سرمازده

10- استفاده از اشعه لیزر (Light Amplification by Stimulated Emit ion of Radiation)

تقویت نور بوسیله گسیل تشعشع تحریك شده که به اختصار ، لیزر خوانده می شود. در فیزیو تراپی از لیزر كم توان جهت ترمیم و

كاهش درد و ... استفاده می شود.

موارد كاربرد :

1- كاهش التهاب

2- كاهش درد

3- كاهش چسبندگی

4- تاندونیت و بورسیت

11- (UV : Ultra Violet)

اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ كمتر از 0.1 میلی متر است و با تأثیرات شیمیایی كه در بافت های

بدن ایجاد می كند جهت درمان برخی از اختلالات و بیماریهای پوستی و جلدی به كار می رود و بنابراین جریان خون و در نتیجه

ساخت و ساز در ناحیه را افزایش داده و به ساخته شدن ویتامین D نیز كمك می شود.

موارد كاربرد :

1- ترمیم زخم بسته

2- استئو مالاسی

3- زخم عفونی

» حرکت درمانی و مكانوتراپی

در ورزش درمانی با توجه به اینكه مشكل بیمار محدودیت حركتی، كوتاهی یا ضعف و ناتوانی عضله است تكنیك‌های درمانی

مخصوص و ورزش‌های ایزومتریك و ورزش‌های مقاومتی برنامه‌ریزی شده و با استفاده از وسایل موجود در فیزیوتراپی از

قبیل فنر، قرقره، وزنه، صندلی چهار سر، پارالل، دوچرخه ثابت، چرخ شانه، نردبان شانه، كشش مكانیكی گردن و ... هدف درمانی

پیگیری می‌شود كه ورزش درمانی در دستور فیزیوتراپی تحت عنوان ورزش یا exercise مطرح می‌شود.

» آب درمانی یا هیدروتراپی

استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درمانی را هیدروتراپی می‌نامند. در فیزیوتراپی از خواص درمانی آب در جهت كاهش

اسپاسم و كاهش سفتی مفاصل و ... استفاده می‌شود. موارد كاربرد این روش شامل توانبخشی افراد دچار فلج مغزی، رفع خستگی،

كاهش‌ استرس های ‌روحی‌ و روانی و بیماری‌های‌ روماتیسمی‌ مانند آرتریت‌ روماتوئید است.

نوع مطلب : فیزیوتراپی و كاربردهای آن،

برچسب ها : ماساژ، موبلیزاسیون، منیپولیشن، حرکت درمانی، مكانوتراپی، آب درمانی، هیدروتراپی، فرابنفش، فروسرخ، UV،

IR، لیزر، Hot Pack، US،

 

مقالات تخصصی

IMAGE آناتومی گردن
سه شنبه, 13 مهر 1395
آناتومی گردن ستون فقرات گردنی شامل هفت مهره و ديسکهای بين مهره ای است. اين مهره ها با تحمل وزن سر، عامل حرکات متنوع آن نيز هستند. ريشه های عصبی مربوط به اندامهای فوقانی از ميان مهره های گردن عبور... ادامه مطلب ..
IMAGE انواع درمان های فیزیوتراپی
سه شنبه, 13 مهر 1395
انواع درمان های فیزیوتراپی   » مانوال تراپی یا درمانهای دستی ماساژ عبارت است از یك سری حركات منظم و ریتمیك كه توسط فیزیوتراپیست انجام می شود و بر روی سیستم عصبی عضلانی و گردش خون تأثیر می گذارد.... ادامه مطلب ..
IMAGE سندرم تونل كارپال
سه شنبه, 13 مهر 1395
سندرم تونل كارپال استفاده نادرست از “كيبورد” و “ماوس” كامپيوتر موجب بروزعارضه‌ئی موسوم به “سندرم تونل كارپال” می‌شود. اين عارضه بسيار آزار دهنده و دردناك بوده و درمان و جراحی دشواری... ادامه مطلب ..
IMAGE شوک ویو تراپی چیست؟
سه شنبه, 13 مهر 1395
شوک ویو تراپی چیست؟شوک ویو تراپی Extracorporeal shock wave therapy ESWT روش درمانی جدیدی است که در آن با استفاده از امواج صوتی پر قدرت درد ناشی از بعضی بیماری های سیستم حرکتی بدن انسان را کاهش میدهند. یک شوک ویو... ادامه مطلب ..
IMAGE علايم بيرون زدگي ديسك بین مهره اي
سه شنبه, 13 مهر 1395
علايم بيرون زدگي ديسك بین مهره اي علايم فتق دیسک مهره ای بر حسب محل آن و انواع بافت هاي نرم گرفتار متفاوت است و مي تواند از درد خفيف يا عدم وجود درد در مواردي كه فقط ديسك، آسيب ديده است تا درد... ادامه مطلب ..
IMAGE فيزيوتراپي تنفسي روشي جهت بهبود عملكرد ريه
سه شنبه, 13 مهر 1395
فيزيوتراپي تنفسي روشي جهت بهبود عملكرد ريه فيزيوتراپي قفسه سينه يا فيزيوتراپي تنفسي عبارت است از مجموعه روش‌هايي كه جهت كمك به پاكسازي راه‌هاي هوايي و افزايش عملكرد دستگاه تنفس در ارتباط... ادامه مطلب ..
IMAGE کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان
سه شنبه, 13 مهر 1395
کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان   اولین مرکز مجهز به دستگاه مگنتوتراپی برند ASA ایتالیا   درمان بسیار اثربخش بیماری های: 1-آرتروز 2-دیسک کمر و گردن و دردهای سیاتیکی 4-ضربه و آسیب های مغزی و نخاعی... ادامه مطلب ..
IMAGE ليزر و كاربردهاي آن در فيزيوتراپي
سه شنبه, 13 مهر 1395
ليزر و كاربردهاي آن در فيزيوتراپي مقدمه بر اساس شواهد و مدارک موجود یونانیها و رومیها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمانهای مختلف بهره می‌جستند.لیزر این... ادامه مطلب ..
IMAGE لیزر پر توان
شنبه, 31 فروردين 1398
لیزر پرتوان (لیزر درمانی) لیزر پرتوان از انواع خدمات لیزر درمانی در علم پزشکی میباشد. درمان با لیزر پرتوان، یک روش جدید برای رهایی از بسیاری از عارضه های دردناک می باشد که سال هاست مورد توجه... ادامه مطلب ..
IMAGE ماساژ در زایمان
سه شنبه, 13 مهر 1395
ماساژ در زایمان   ماساژ بدن را تحریك می‌كند تا مواد ضد درد طبیعی بنام اندورفین از داخل بدن ترشح شود؛ مسكن‌های طبیعی كه حوصله و وضع روحی خوب را به شما باز می‌گردانند. اندورفین‌ها عامل احساس... ادامه مطلب ..
IMAGE مگنتوتراپی چیست؟
سه شنبه, 13 مهر 1395
مگنتوتراپی چیست؟ مغناطیس درمانی وآر تی ام اس rTMS چيست؟ مغناطيس درماني به دو روش مركزي و محيطي انجام مي شود . این روش درمانی از دیر باز مورد توجه پزشکان بوده است . مغناطیس با ایجاد تغییرات پتانسیل... ادامه مطلب ..
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...